SPORT

KALENDARZ

wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
 1. Przyjmuje si? nast?puj?cy sposób punktacji przy rekrutacji do publicznych szkó? ponadgimnazjalnych dla m?odzie?y na podbudowie gimnazjum:
 2. a) egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów (50 pkt. za cz??? humanistyczn? i 50 pkt. za cz??? matematyczno-przyrodnicz? )
 3. b) oceny ze ?wiadectwa uko?czenia szko?y gimnazjalnej z j. polskiego, matematyki, j. obcego nowo?ytnego oraz jednego przedmiotu wybranego przez szko?? zgodnego z dalszym kierunkiem kszta?cenia z grupy przedmiotów humanistycznych lub matematyczno- przyrodniczych – maksymalnie 80 punktów.
 1. Prszy ustalaniu liczby punktów za oceny na ?wiadectwie uko?czenia gimnazjum stosujemy nast?puj?ce przeliczenia:

celuj?cy                  – 20 punktów

bardzo dobry          – 15 punktów

dobry                      – 10 punktów

dostateczny            – 5 punktów

dopuszczaj?cy       – 2 punkty.

 

 1. inne osi?gni?cia ucznia, wymienione na ?wiadectwie uko?czenia gimnazjum –maksymalnie 20 punktów:
 2. a) ?wiadectwo uko?czenia gimnazjum z wyró?nieniem – 5 punktów
 3. b) potwierdzone osi?gni?cia – co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratora O?wiaty:

– finali?ci jednego konkursu przedmiotowego – 4 punkty

– finali?ci dwóch lub wi?cej konkursów przedmiotowych – 7 punktów,

 1. c) potwierdzone osi?gni?cia sportowe /zgodnie z wykazem dyscyplin zawartym w za??czniku Nr 1 / lub artystyczne

– na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty

– co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty

d)potwierdzone osi?gni?cia artystyczne – maksymalnie 3 punkty

na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty

lub

– co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty

 1. e) osi?gni?cia w aktywno?ci na rzecz innych ludzi, zw?aszcza w formie wolontariatu rozumiany jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie pó?rocznym), udokumentowana dzia?alno?? wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna wspó?praca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierz?t, organizacjami charytatywnymi itp. – 2 punkty

4. Laureaci i finali?ci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasi?gu wojewódzkim i ponadwojewódzkim , których program obejmuje w ca?o?ci lub poszerza tre?ci podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani s? do wybranej szko?y ponadgimnazjalnej niezle?nie od kryteriów, o których mowa ust. 1.

 1. Konkursami, o których mowa w ust.1, pkt. 3 lit. b oraz ust. 2 organizowanymi przez ?wi?tokrzyskiego Kuratora O?wiaty s? konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów: j?zyka polskiego, j?zyka angielskiego, j?zyka niemieckiego, j?zyka rosyjskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, historii, informatyki.
 2. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyj?ciu do szkó? ponadgimnazjalnych dla m?odzie?y bierze si? pod uwag? tylko liczb? punktów otrzymanych za oceny ze ?wiadectwa o których mowa w ust. 1 pkt 2 i inne osi?gni?cia ucznia wymienione w ust.1 pkt 3. Uzyskan? w ten sposób liczb? punktów nale?y pomno?y? przez 2.
 3. Punktowane zaj?cia edukacyjne ustalone zosta?y nast?puj?co dla kandydata ubiegaj?cego si? o przyj?cie do Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Kardyna?a Karola Wojty?y w ZSP Nr 5 w ?opusznie:

Klasa humanistyczna:                             Klasa przyrodnicza:

 1. a) j?zyk polski, a) j?zyk polski,
 2. b) j?zyk angielski, b) j?zyk angielski,
 3. c) matematyka, c) matematyka,
 4. d) d) fizyka.

  Klasa o profilu ogólnym:

 5. a) j?zyk polski,
 6. b) j?zyk angielski,
 7. c) matematyka,
  d)
 8. Punktowane zaj?cia edukacyjne ustalone zosta?y nast?puj?co dla kandydata ubiegaj?cego si? o przyj?cie do Technikum Informatycznego w ZSP Nr 5 w ?opusznie:
 9. a) j?zyk polski,
 10. b) j?zyk angielski,
 11. c) matematyka,
 12. d) technologia informacyjna.
 13. Punktowane zaj?cia edukacyjne ustalone zosta?y nast?puj?co dla kandydata ubiegaj?cego si? o przyj?cie do Technikum Hotelarskiego w ZSP Nr 5 w ?opusznie:
 14. a) j?zyk polski,
 15. b) j?zyk angielski,
 16. c) matematyka,
 17. d)

 

 1. Punktowane zaj?cia edukacyjne ustalone zosta?y nast?puj?co dla kandydata ubiegaj?cego si? o przyj?cie do Technikum: Technik Technologii ?ywno?ci w ZSP Nr 5 w ?opusznie:
 2. a) j?zyk polski,
 3. b) j?zyk angielski,
 4. c) matematyka,
 5. d)

 

 1. Warunkiem przyj?cia do Liceum Ogólnokszta?c?cego jest uzyskanie ??cznej minimalnej liczby punktów:

–        klasa ogólna – 70 punktów,

–        klasa humanistyczna – 80 punktów,

–        klasa przyrodnicza – 90 punktów.

 1. Warunkiem przyj?cia do Technikum Informatycznego jest ??czna liczba – minimum 50 punktów.

 

13.Warunkiem przyj?cia do Technikum Hotelarskiego  jest ??czna liczba – minimum 50 punktów.

 

 1. Warunkiem przyj?cia do Technikum: Technik Technologii ?ywno?ci jest ??czna liczba – minimum 40 punktów.