SPORT

KALENDARZ

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno–Kwalifikacyjnej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5  £opusznie na rok szkolny 2010/2011.

    Na podstawie § 17 Rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkó³ publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkó³ do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232), Nr Decyzji KO.II-421-1/2008 ¶wiêtokrzyskiego Kuratora O¶wiaty w Kielcach z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie terminów rekrutacji sk³adania dokumentów oraz warunków naboru do publicznych szkó³ Ponadgimnazjalnych, oraz szkó³ ¶rednich w województwie ¶wiêtokrzyskim na rok szkolny 2010/2011.

    Ustala siê regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 w £opusznie na rok szkolny 2010/2011.

    Decyzja dyrektora ZSP Nr 5 w £opusznie. Na podstawie Rozporz±dzenia z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkó³ oraz przechodzenia z jednych typów szkó³ do innych (Dz. U. z 20014. Nr 926 poz. 232 z pó¼niejszymi zmianami) dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 5 w £opusznie powo³a³ Szkoln± Komisjê Rekrutacyjno – Kwalifikacyjn± w sk³adzie:

1. Pawe³ Stachura – przewodnicz±cy

2. Anna Szymkiewicz – cz³onek komisji

3. Stanis³aw Iwanek – cz³onek komisji

4. Gra¿yna Bekier – cz³onek komisji

5. Cezariusz Najmrodzki – cz³onek komisji

 5. Zbigniew Kukla – cz³onek komisji

    Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej okre¶la §16 pkt 1,2,3,4,5 cytowanego na wstêpie rozporz±dzenia MEN.

W roku szkolnym 2010/2011 przeprowadza siê  nabór do nastêpuj±cych szkó³:

Liceum Ogólnokszta³c±ce (trzyletnie)

  • Klasa o profilu ogólnym
  • Klasa humanistyczna z rozszerzon± ofert± edukacyjn± z nastêpuj±cych przedmiotów: jêzyk polski, historia,
  • Klasa przyrodnicza z rozszerzon± ofert± edukacyjn± z nastêpuj±cych przedmiotów: biologia, fizyka, chemia.

Technikum Informatyczne (czteroletnie)

Technikum Hotelarskie (czteroletnie)

Technikum Technologii ¯ywno¶ci (czteroletnie) o specjalno¶ciach

  • Przetwórstwo miêsa zwierz±t rze¼nych
  • Ciastkarz – piekarz

Technikum Mechaniczne (czteroletnie) o specjalno¶ci

  • Obs³uga i naprawa pojazdów mechanicznych

Technikum o specjalno¶ci Technik Us³ug Fryzjerskich (czteroletnie)

Technikum o specjalno¶ci Technik Mechatronik (czteroletnie)
Technikum o specjalno¶ci Technik Elektronik (czteroletnie)

Zasadniczej Szko³y Zawodowej o profilach:

  • Ogólnobudowlany w zawodach: malarz-tapeciarz, posadzkarz, murarz, betoniarz-zbrojarz.
  • Us³ugowo-gospodarczym w zawodach: rze¼nik, wêdliniarz, piekarz, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Ponadto przeprowadza siê nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych:

Technikum Rolnicze o specjalno¶ci – Technik Rolnik (dwuletnie w systemie zaocznym, na podbudowie programowej szko³y ¶redniej daj±cej wykszta³cenie ¶rednie).

Technik BHP (dwuletnie w systemie zaocznym).

Nauczane jêzyki obce:

  • Jêzyk angielski
  • Jêzyk niemiecki