SPORT

KALENDARZ

wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Minione lata dzia³alno¶ci naszej szko³y obfituj± w ró¿norakie przedsiêwziêcia, jak np. Piknik Europejski. Wiele z nich wymaga nak³adów finansowych. ¦rodki te przekazuj± nam serdeczne i przychylne osoby, ludzie biznesu i przyjaciele naszej placówki, bez których realizacja niektórych naszych zamierzeñ nie dosz³aby do skutku. W podziêce za wsparcie, na które zawsze mo¿emy liczyæ chcieliby¶my przedstawiæ te osoby.

 

Do sponsorów naszej szko³y nale¿±:

Witold Szproch – „WiR” Szproch i Pietrusiewicz, Przetwórstwo Miêsa – (Spó³ka Jawna), £opuszno.
Marek Gos – Pose³ na Sejm RP.
Jacek Barañski – Cz³onek Zarz±du Powiatu Kieleckiego.
Czes³aw Kolasa – Prezes Zarz±du Gminnego PSL £opuszno.
Alicja Kuropatwa – Dyrektor Szko³y Podstawowe w Dobrzeszowie.

Bonifacy Sornat – firma „Trans – Serwis”, £opuszno.
Teresa Mróz – Sklep Wielobran¿owy, £opuszno.
Apolonia Skrzypczyk – P.H.U. „POLAMiR”, £opuszno.
Pawe³ Wnuk – „ABC DOM”, £opuszno.
Krzysztof Soboñ – firma „SOBOÑ”, £opuszno.
Mariusz Karenda³ – Radny Gminy £opuszno.
Aleksander Kozak –  Piekarnia i Art. Spo¿ywcze „KOZAK”, £opuszno.
Micha³ Perz – sieæ sklepów ABC.
Krzysztof Smolarczyk – Radny Gminy £opuszno.
Wanda Nowak –  Wiceprezes ZNP Oddzia³u Miêdzygminnego Powiatu Kieleckiego.
Janina Furmanek – Prezes ZNP Oddzia³u Miêdzygminnego Starostwa Powiatowego.
Danuta £ukasik – Przewodnicz±ca Rady Gminy £opuszno.
Justyna Petrus –Sklep Wielobran¿owy, £opuszno.
Marek Zimny – Przewodnicz±cy NSZZ „Solidarno¶æ” Pracowników O¶wiaty Gminy £opuszno.
Kamil Soboñ, Grzegorz Knap –  Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owego „Sokna”, £opuszno.
Agnieszka ¦wierczewska – Kwiaciarnia „AGA”, £opuszno.
Janina Furmanek – Prezez ZNP Oddzia³ Miêdzygminny.
Justyna i Mariusz Petrus – Sklep Wielobran¿owy £opuszno.
Wojciech Kwapisiñski – firma Wojtan w Cza³czynie.
El¿bieta Wêgrzyn – Prezes BS w £opusznie.
Krzysztof B³achucki – Przedsiebiorstwo Wielobran¿owe DOREX Gnie¼dziska.
Marek Mi¶ta – firma MARCO POLO.
Zofia i Grzegorz Pucha³a – Sklep Wielobran¿owy £opuszno.
Agnieszka i Stanis³aw Iwanek – firma BAGA Meble £opuszno.
Firma VITALITYS – us³ugi fryzjerskie.