SPORT

KALENDARZ

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

„Staże zagraniczne –
droga ku lepszej przyszłości”

          Dnia 1 grudnia 2020r. Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie rozpoczął realizację nowego projektu o nazwie „Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości” nr 2020-1-PL01-KA102-080649. Projekt ten finansowany jest ze środków Programu Erasmus + (sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe), a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 109,206 EUR.

„Staże zagraniczne – droga ku lepszej przyszłości” to projekt adresowany do uczniów technikum, kształcących się w zawodzie: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik mechanik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczestnikami praktyk zawodowych będą uczniowie z odpowiednią  znajomością  języka  angielskiego oraz najlepszymi wynikami w nauce.

Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch 2-tygodniowych praktyk zawodowych dla dwóch grup 30-osobowych wraz z opiekunami. Na miejsce praktyk wybrano Grecję. Wszyscy uczestnicy praktyk będą już po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym oraz praktycznym w swoim zawodzie. Praktyki te będą znakomitym uzupełnieniem nauki w szkole oraz okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych miejsc pracy. Pozwolą uczniom na doskonalenie umiejętności interpersonalnych i językowych, radzenia sobie w nowych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Wszystko to zaowocuje lepszym startem w dorosłą przyszłość. Przyczyni się do kreowania postaw przedsiębiorczych czy podniesienia poczucia własnej wartości. Projekt pozwoli również na uwrażliwienie młodzieży na różnice mentalne i kulturowe obu krajów.

Cele projektu to:

 • Podniesienie kwalifikacji uczestników;
 • Rozwijanie ich kompetencji i umiejętności zawodowych;
 • Zwiększenie ich szans na regionalnym i europejskim rynku pracy;
 • Rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku obcym z użyciem terminologii specjalistycznej i mowy potocznej;
 • Przełamywanie barier kulturowych;
 • Podniesienie jakości usług świadczonych w zakładach pracy;
 • Zwiększenie motywacji do dalszego rozwoju zawodowego;
 • Rozwój umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie z różnymi problemami;
 • Nauka efektywnego zarządzania czasem i otrzymaną gotówką.

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uszczegółowienia realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

        Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. w sprawie wprowadzenia w szkołach nauczania  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość,  ustalam zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie od dnia 30 listopada 2020 roku.

 1. Stacjonarne funkcjonowanie szkoły zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.
 2. Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin .
 3. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać zajęcia u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
 4. Konsultacje dla zdających egzaminy w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas maturalnych nauczyciele mogą w dalszym ciągu prowadzić indywidualne konsultacje w małych grupach- do 5 osób.
 5. W dalszym ciągu istnieje możliwość zorganizowania nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.
 6.  Pozostałe zasady prowadzenia zajęć kształcenia na odległość zawarte w poprzednich zarządzeniach pozostają bez zmian.

Powyższe zadania powierza się wszystkim nauczycielom zatrudnionym w PZS w Łopusznie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

                                                            p.o. dyr. PZS  Grażyna Bekier

Nasza szkoła aktywnie przyłączyła się do wsparcia w projekcie pn.: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego – jest to projekt kierowany przede wszystkim do osób zdrowych, a wszelkie działania są realizowane po to, aby zapobiec zachorowaniu na cukrzycę w przyszłości.

Czytaj więcej

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie przystąpił do kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”, której celem jest zachęcenie młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.

W dniu 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 społeczność szkolna odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.

Ze względu na stan epidemii hymn narodowy został zaśpiewany on-line.

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie uszczegółowienia realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

        Na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,  Rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2020 r., i  Rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2020 r.,  w sprawie wprowadzenia w szkołach nauczania  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość, ustalam zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie od dnia 9 listopada 2020 roku.

 1. Przedłuża się do dnia 29 listopada naukę w trybie zdalnym  we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych.
 2. Istnieje możliwość zorganizowania nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu.
 3. Konsultacje dla zdających egzaminy – w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas maturalnych i przystępujących do egzaminów nauczyciele mogą prowadzić indywidualne konsultacje w małych grupach – do 5 osób.
 4. Olimpiady, turnieje i konkursy –  okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest przeprowadzanie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i procesie rekrutacji.
 5. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.
 6. Do 29 listopada br. uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f spu. z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
 7. Zajęcia indywidualne i rewalidacyjne odbywają się w dalszym ciągu w systemie zdalnym.
 8. Zajęcia z psychologiem odbywają się zgodnie z harmonogramem w systemie zdalnym.
 9. Rodzice są informowani o postępach ucznia przez e-dziennik, drogą telefoniczną lub e-mailową.                          

Powyższe zadania powierza się wszystkim nauczycielom zatrudnionym w PZS w Łopusznie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

                                            p.o. Dyrektor PZS w Łopusznie Grażyna Bekier

W dniu 30 października 2020r. (piątek) dla uczniów i nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie w ramach projektu ShareEU „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej” odbyło się szkolenie-warsztaty plastyczne: „Barwy narodowe państw biorących udział w projekcie ShareEU inspiracją okolicznościowych prac plastycznych z termoutwardzalnej modeliny”.

Czytaj więcej