1. PROCEDURA FUNKCJONOWANIA  POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOPUSZNIE W CZASIE PANDEMII.
2. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA INTERNATU.
3. ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.
4. ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

   Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie uszczegółowienia realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
        Na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , Statutu Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, Rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia w szkołach ponadpodstawowych nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość z wyłączeniem zajęć praktycznych ustalam następujące zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie:

 1. Z dniem 19 października br. zajęcia w szkole będą odbywać się w systemie zdalnym z wyłączeniem zajęć praktycznych..
 2. Narzędziem do prowadzenia lekcji zdalnych jest komunikator  ZOOM skonfigurowany z dziennikiem elektronicznym. Możliwe jest również,  korzystanie  nauczycieli  z google classroom  oraz innych komunikatorów (Messenger, Skype, Meet itp.).
 3. Obecność uczniów na zajęciach zdalnych jest obowiązkowa.
 4. Potwierdzeniem realizacji zajęć lekcyjnych przez nauczyciela  jest wpis tematu i zaznaczenie frekwencji w dzienniku.   
 5. Zajęcia zdalne są prowadzone zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcji. Prowadzenie lekcji będzie na bieżąco kontrolowane przez dyrektora i wicedyrektora.
 6. Wszystkie zajęcia lekcyjne w Liceum odbywają się w systemie zdalnym.
 7. Zajęcia w kształceniu teoretycznym w Technikum, Branżowej Szkole  I i II stopnia odbywają się w systemie zdalnym.
 8.  Zajęcia praktyczne w Technikum i Branżowej Szkole II stopnia odbywają się stacjonarnie w pracowniach szkolnych,  jak również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia
 9. Zajęcia praktyczne w  Branżowej Szkole  I stopnia odbywają się u pracodawców.
 10. Praktyki uczniowskie w Technikum odbywają się zgodnie z harmonogramem. Nauczyciele odpowiedzialni za praktyki sporządzają dokumentację,  udzielają pomocy uczniom oraz nadzorują przebieg praktyk (szczególnie chodzi o przestrzeganie reżimu sanitarnego przez uczniów).
 11. Zajęcia indywidualne i rewalidacyjne odbywają się w systemie zdalnym.
 12. Zajęcia z psychologiem odbywają się zgodnie z harmonogramem w systemie zdalnym.
 13. Nauczanie zdalne może być prowadzone przez nauczycieli zarówno ze szkoły, jak i z domu. Zamiar prowadzenia zajęć w szkole nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły.   
 14.  Rodzice są informowani o postępach ucznia przez e-dziennik, drogą telefoniczną lub e-mailową.                          
 15. Nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne w szkole stosują się do Wytycznych GIS w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID 19. Należy pamiętać, że w szkole przestrzegamy reżimu sanitarnego oraz obostrzeń obowiązujących w czerwonej strefie.     
 16. Powyższe zadania powierza się wszystkim nauczycielom zatrudnionym w PZS w Łopusznie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

                                            p.o. Dyrektor PZS w Łopusznie Grażyna Bekier

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL wyjątkowo odbędą się między 6 a 8 października w Kielcach.
Nowością będzie strefa BioTworzyw, a seminarium techniczne PLASTECH INFO tradycyjnym elementem spotkania.

         


Nauczycielu:
1.   Noś maseczkę lub przyłbicę na korytarzach, w pokoju nauczycielskim, prowadząc lekcje.
2.   Zachowuj dystans społeczny.
3.   Myj i dezynfekuj ręce.
4.   Prowadź lekcję przy otwartych drzwiach.
5.   Po skończonej lekcji wywietrz salę lekcyjną.


Uczniowie:
1.   Jeśli macie gorączkę, nie przychodźcie do szkoły.
2.   Noście maseczki lub przyłbice na korytarzach, zaleca się noszenie maseczek lub przyłbic w czasie lekcji.
3.   Zachowujcie dystans społeczny.
4.   Myjcie i dezynfekujcie  ręce.


Rodzice:
1.   Kontrolujcie zdrowie swojego dziecka.
2.   Nie wysyłajcie do szkoły dzieci z gorączką i objawami infekcji górnych dróg oddechowych.


Drodzy Rodzice! Wszystkie działania z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa,  jakie prowadzimy w szkole, mają na celu ochronę zdrowia Waszych dzieci, nauczycieli oraz obsługi. Prosimy o zrozumienie i współdziałanie.

p.o. Dyrektora PZS w Łopusznie 
Grażyna Bekier

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie informuje, że 21 i 22 września są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych z puli dni wolnych tzw. dyrektorskich.
W wyżej wymienione dni zajęcia w szkole nie odbywają się, nie prowadzone są zajęcia zdalne. W środę 23 września wznawia się zajęcia stacjonarne w szkole.

p.o. Dyrektora PZS w Łopusznie
Grażyna Bekier

Szanowni Państwo, rozpoczynamy realizację V edycji Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu zostanie ogłoszony najprawdopodobniej na początku października br. Już teraz jednak zachęcamy Państwa do rozpropagowania informacji o kolejnej edycji programu wśród uczniów i ich rodziców

Działając   na  podstawie    §   18   ust.  2a  rozporządzenia    Ministra   Edukacji    Narodowej i Sportu      z 31     grudnia    2002   r.   w   sprawie    bezpieczeństwa     i    higieny     w   publicznych i niepublicznych   szkołach  i placówkach   (Dz.  U.  z  2020  r.   poz,   1166   ze  zm.),    ze  względu na aktualną   sytuację   epidemiologiczną,      zarządzam   przedłużenie     prowadzenia    zajęć   w systemie zdalnym w Powiatowym Zespole Szkól w Łopusznie do dnia 18.09.2020r.
Zarządzenie   dotyczy  całej szkoły w zakresie  wszystkich  zajęć.

p.o Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie
Grażyna Bekier