Dzienne Archiwa: 18 października 2020

   Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie uszczegółowienia realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
        Na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , Statutu Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, Rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia w szkołach ponadpodstawowych nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość z wyłączeniem zajęć praktycznych ustalam następujące zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie:

  1. Z dniem 19 października br. zajęcia w szkole będą odbywać się w systemie zdalnym z wyłączeniem zajęć praktycznych..
  2. Narzędziem do prowadzenia lekcji zdalnych jest komunikator  ZOOM skonfigurowany z dziennikiem elektronicznym. Możliwe jest również,  korzystanie  nauczycieli  z google classroom  oraz innych komunikatorów (Messenger, Skype, Meet itp.).
  3. Obecność uczniów na zajęciach zdalnych jest obowiązkowa.
  4. Potwierdzeniem realizacji zajęć lekcyjnych przez nauczyciela  jest wpis tematu i zaznaczenie frekwencji w dzienniku.   
  5. Zajęcia zdalne są prowadzone zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcji. Prowadzenie lekcji będzie na bieżąco kontrolowane przez dyrektora i wicedyrektora.
  6. Wszystkie zajęcia lekcyjne w Liceum odbywają się w systemie zdalnym.
  7. Zajęcia w kształceniu teoretycznym w Technikum, Branżowej Szkole  I i II stopnia odbywają się w systemie zdalnym.
  8.  Zajęcia praktyczne w Technikum i Branżowej Szkole II stopnia odbywają się stacjonarnie w pracowniach szkolnych,  jak również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia
  9. Zajęcia praktyczne w  Branżowej Szkole  I stopnia odbywają się u pracodawców.
  10. Praktyki uczniowskie w Technikum odbywają się zgodnie z harmonogramem. Nauczyciele odpowiedzialni za praktyki sporządzają dokumentację,  udzielają pomocy uczniom oraz nadzorują przebieg praktyk (szczególnie chodzi o przestrzeganie reżimu sanitarnego przez uczniów).
  11. Zajęcia indywidualne i rewalidacyjne odbywają się w systemie zdalnym.
  12. Zajęcia z psychologiem odbywają się zgodnie z harmonogramem w systemie zdalnym.
  13. Nauczanie zdalne może być prowadzone przez nauczycieli zarówno ze szkoły, jak i z domu. Zamiar prowadzenia zajęć w szkole nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły.   
  14.  Rodzice są informowani o postępach ucznia przez e-dziennik, drogą telefoniczną lub e-mailową.                          
  15. Nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne w szkole stosują się do Wytycznych GIS w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID 19. Należy pamiętać, że w szkole przestrzegamy reżimu sanitarnego oraz obostrzeń obowiązujących w czerwonej strefie.     
  16. Powyższe zadania powierza się wszystkim nauczycielom zatrudnionym w PZS w Łopusznie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

                                            p.o. Dyrektor PZS w Łopusznie Grażyna Bekier